Newsletter
Facebook

Zaloguj się Załóż konto

Twój koszyk 0 szt. 0,00 zł brutto do kasy

Regulamin -

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
"Mazako - Chemia i Kosmetyki z UE"

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, działającego pod adresem http://www.hurtglamour.pl, w tym m.in. warunki składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym, zasady dostarczania zamówionych Towarów do Klienta, sposób i termin uiszczania zapłaty, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy oraz zasady składania reklamacji.
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
  1. CENA PRODUKTÓW, zwana również zamiennie CENĄ ZAKUPÓW – to wartość Towaru wyrażona w złotych polskich. Przy każdym produkcie widoczna jest obowiązująca cena Netto jak i zawierająca podatek Vat cena Brutto. CENA PRODUKTÓW nie uwzględnia natomiast kosztów dodatkowych, w tym opłat z tytułu dostawy, wskazanych w Sklepie Internetowym;
  2. GRADACJA CENOWA – Informacja widoczna przy wybranych produktach mówiąca o obniżonej cenie przy zamówieniu odpowiedniej ilości danego towaru.
  3. INFORMACJA O ZAMÓWIENIU – podsumowanie złożonego przez Klienta Zamówienia, zawierające szczegółowe informacje na jego temat;
  4. KONTO – wymagający zarejestrowania na stronie Sklepu Internetowego i podania niezbędnych danych, zindywidualizowany zbiór zasobów teleinformatycznych, umożliwiających Klientowi m.in. złożenie Zamówienia i korzystanie ze Sklepu Internetowego;
  5. KOSZT DOSTAWY – spoczywający na Kliencie obowiązek uiszczenia opłaty za dostawę Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta i znajdującego się na terytorium RP, widoczny m.in. w trakcie dokonywania Zamówienia i w wysłanym przez Sprzedawcę Potwierdzeniu Zamówienia. KOSZT DOSTAWY jest ściśle związany z wartością całego zamówienia. Zakupy przekraczające wartość 5000 zł netto są wysyłane do klienta na koszt sprzedawcy.;
  6. KLIENT – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terytorium RP lub firma prowadząca działalność gospodarczą posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca siedzibę na terytorium RP;
  7. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  8. ŁĄCZNY KOSZT ZAMÓWIENIA – podane do wiadomości Klienta wynagrodzenie, na które składają się: Cena produktów, Koszt dostawy oraz inne koszty, jeśli występują i zostały podane do wiadomości Klienta, do którego zapłaty zobowiązany jest dokonujący zakupów w sklepie internetowym;
  9. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA – przesyłana przez Sprzedawcę informacja nt. skompletowania złożonego przez Klienta Zamówienia, stanowiąca jego akceptację przez Sprzedawcę;
  10. SKLEP INTERNETOWY - działająca pod adresem http://www.hurtglamour.pl platforma internetowa, której właścicielem jest Sprzedawca, umożliwiająca sprzedaż hurtową i detaliczną za pośrednictwem sieci Internet, zwana zamiennie także HURT Glamour;
  11. SPRZEDAWCA:

   MAZAKO
   Al. Jana Pawła II 88 B/12 09-410 Płock
   NIP PL 7742028210
   REGON 611340728

  12. TOWARY, zwane również zamiennie PRODUKTAMI – prezentowane w sklepie internetowym rzeczy, na które Klient może złożyć Zamówienie a następnie je kupić, po otrzymaniu od Sprzedawcy Potwierdzenia Zamówienia;
  13. ZAMÓWIENIE – sporządzone przez Klienta i przesłane Sprzedawcy zestawienie Towarów, które Klient chce kupić w sklepie internetowym, stanowiące ofertę.
  14. COOKIES – są to dane informatyczne, wysyłane przez serwer, którymi są w szczególności niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, przez różnego rodzaju przeglądarki internetowe. Pliki te przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu i zapewniają lepsze działanie Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz czas przechowywania tych plików na urządzeniu końcowym, a także unikalny numer.
 3. W każdym przypadku, w którym w definicjach znajdujących się powyżej użyto dla określenia oznaczonej czynności, osoby lub rzeczy liczby pojedynczej, definicje te mają odpowiednie zastosowanie do liczby mnogiej, gdy zaś użyto liczby mnogiej, definicje te stosuje się odpowiednio do liczby pojedynczej.
 4. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu i zapoznania się z jego treścią. Akceptacja regulaminu następuje przy pierwszym logowaniu i zakładaniu konta w sklepie internetowym.

§2 WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Warunkiem niezbędnym do pełnego skorzystania ze Sklepu Internetowego jest:
  1. rejestracja w portalu działającym pod adresem http://www.hurtglamour.pl , poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie niezbędnych danych;
  2. posiadanie aktywnego Konta i aktywnego adresu e-mail, za pomocą którego dokonano rejestracji Konta;
  3. podanie wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych;
  4. Kotwica dostęp do komputera z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową,
  5. potwierdzenie zapoznania się m.in. z treścią niniejszego regulaminu;
 2. Klient może złożyć Zamówienie, gdy jest zalogowany do swojego Konta. Zalogowanie polega na podaniu Nicku lub adresu e-mail Klienta i wcześniej ustalonego hasła, które ma charakter poufny.
 3. Klient jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy ww. hasła i nie ujawniania go komukolwiek. Dodatkowo Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Sprzedawcy o każdym nieautoryzowanym wykorzystaniu adresu e-mail, Konta lub jakiegokolwiek innego naruszenia zasad bezpieczeństwa.
 4. Klient ma prawo posiadać tylko jedno aktywne Konto w Serwisie. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę informacji, iż Klient jest posiadaczem więcej niż jednego Konta, Sprzedawca może je zablokować do czasu wyjaśnienia sprawy. Z uprawnienia tego Sprzedawca może skorzystać także w przypadku, gdy osoba trzecia podszywa się pod Klienta lub w inny sposób zakłóca działanie Serwisu. Sprzedawca może ponadto wymagać od Klienta potwierdzenia, że jest posiadaczem Konta w każdym przypadku, gdy ma podstawy sądzić, że zostało ono użyte w sposób niezgodny z prawem, w tym regulaminem.
 5. Zakładając Konto, Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa ta zawarta jest zgodnie z regulaminem określającym ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu działającego pod adresem internetowym www.hurtglamour.pl, dostępnym pod adresem http://www.hurtglamour.pl/regulamin.
  Umowa ta zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedzenia przez każdą ze stron zgodnie z zasadami wskazanym w regulaminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Ponadto, składając Zamówienie, Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której szczegółowe zasady opisane są w niniejszym regulaminie. Umowa ta zawarta jest na czas określony, do dnia dostarczenia Klientowi Zamówienia lub odstąpienia od umowy, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

§3 WARUNKI I PRZEBIEG REALIZACJI ZAMÓWIENIA, MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA

 1. Klient może złożyć Zamówienie, jeśli zalogował się do swojego Konta w Drogerii Internetowej, zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie. W wyjątkowych przypadkach np. podczas złego funkcjonowania sieci internetowej dopuszczalne jest też składanie zamówienia drogą mailową na adres adam@hurtglamour.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 606-954-510
 2. Złożenie Zamówienia wymaga zaznaczenia Produktu widocznego w sklepie internetowym, którego zakupem Klient jest zainteresowany i następnie wybrania polecenia "Dodaj do koszyka". W koszyku Klient jest zobowiązany wskazać ilość zamawianych Produktów. Następnie Klient jest zobowiązany postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie sklepu internetowego, w szczególności wskazać adres na terytorium Polski, na który zamówione Produkty mają być dostarczone. Do obowiązków Klienta należy również wybór sposobu zapłaty. W trakcie składania Zamówienia Klient jest informowany przez Sprzedawcę m.in. o metodach i warunkach dostawy Produktów oraz warunkach i sposobach zapłaty za zamówione Produkty. Następnie, Klientowi udostępniane jest podsumowanie złożonego Zamówienia, w którym jest on informowany Produktach, które zostały przez niego wybrane, sposobie dostawy oraz Cenie Produktów i Łącznym Koszcie Zamówienia a także wybranym przez Klienta sposobie zapłaty za Produkty. Informacja o Zamówieniu wysyłana jest również na adres e-mail, wskazany przez Klienta podczas zakładania Konta. Klient składa Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku "Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Przy akceptacji zamówienia klient może także wpisać wszelkie uwagi dotyczące danego zamówienia w polu "Uwagi"
 3. Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności Towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu. Jeśli Towar zamówiony przez Klienta będzie niedostępny, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą mailową lub telefonicznie, w celu uzgodnienia wariantu zakupu. Klient będzie mógł wybrać jedną z trzech opcji: rezygnacja z Zamówienia, zastąpienie brakującego towaru innym lub przesłanie niepełnego Zamówienia. W przypadku, kiedy nie wszystkie spośród wybranych przez Klienta Produktów będą dostępne i Klient nie dokona wyboru jednej z trzech opcji wskazanych powyżej w ciągu 96 godzin, przyjmuje się, że Klient zrezygnował z Zamówienia.
 4. Realizacja Zamówienia jest ograniczona do terytorium RP. Dostawa jest możliwa tylko dla Klientów, którzy podali adres dostawy na obszarze RP.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta.
 6. Sprzedawca jest zobowiązany do wysłania tylko tych Produktów, które wskazał w Potwierdzeniu Zamówienia. Tym samym Sprzedawca nie jest zobowiązany, aby dostarczyć Klientowi jakiekolwiek inne Produkty.
 7. Zamówienie jest aktualne przez 96 godziny od chwili Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę. W ciągu 96 godzin od otrzymania Potwierdzenia Zamówienia od Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany uiścić Łączny Koszt Zamówienia, chyba że wybrał inną formę zapłaty, zgodnie z treścią §4 poniżej.

§4 CENY, FORMY PŁATNOŚCI

 1. Zamieszczone w sklepie internetowym Ceny Produktów zawierają wszelkie cła i podatki, w tym podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów dodatkowych, w tym kosztów dostawy, wskazanych w sklepie internetowym. Ceny podawane są w złotych polskich. Informacyjnie przy każdym produkcie widoczna jest obowiązująca cena Netto jak i zawierająca podatek Vat cena Brutto. Przy wybranych produktach widoczna jest "Gradacja Cenowa" , która informuje o obniżeniu ceny na ten towar przy zamówieniu odpowiedniej jego ilości.
 2. Wiążącą i ostateczną jest Cena Produktu podana w koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta. Informacja na temat Łącznego Kosztu Zamówienia i ceny poszczególnych elementów na niego się składających, przedstawiana jest w Drogerii Internetowej, w szczególności w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta całego złożonego Zamówienia, sposobu dostawy i formy płatności.
 3. Sprzedawca ma prawo do bieżącej aktualizacji cen oraz obejmowania oferowanych w sklepie internetowym Produktów, wybranymi przez siebie promocjami lub wyprzedażami. Uprawnienie to nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed dokonaniem ww. czynności.
 4. W przypadku sprzedaży Produktów objętych promocją lub akcją wyprzedażową, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówienia jest uzależniona od kolejności wpływu Zamówień do Sprzedawcy.
 5. Koszty Dostawy są wskazywane przez Sprzedawcę w trakcie składania Zamówienia, ich wysokość zależy m.in. od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz wartości zamówienia.
 6. Za Zamówienia składane w sklepie internetowym Klient może zapłacić wybierając spośród następujących rodzajów płatności:
  1. "Za Pobraniem" - Płatność przy odbiorze płatna gotówką kurierowi w momencie dostawy.
  2. "Przedpłata" - Płatność przelewem na konto po otrzymaniu potwierdzenia o uszykowaniu towaru do wysyłki. Jeśli w ciągu 96 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia, Klient nie dokona płatności za Zamówienie zostaje ono anulowane.
  3. " Gotówka" – Płatność gotówką przy osobistym odbiorze towaru z naszego magazynu.
  4. " Przelew terminowy" – Płatność przelewem za dostarczony towar po uzgodnionym terminie płatności. Ta forma zapłaty obowiązuje TYLKO stałych klientów, którzy współpracują z naszą firmą dłuższy czas. Jest uzgadniana indywidualnie.
 7. Do zamówionych Produktów Sprzedawca dołącza dowód sprzedaży w postaci Faktury VAT lub Paragonu w zależności od treści żądania Klienta.

§5 WARUNKI DOSTAWY, CZAS REALIZACJI

 1. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktów:
  1. przesyłka kurierska – DHL (Dostawa zazwyczaj 1-2 dni robocze od dnia nadania)
  2. przesyłka kurierska "Za pobraniem" – DHL (Dostawa zazwyczaj 1-2 dni robocze od dnia nadania)
  3. osobisty odbiór Zamówienia z naszego magazynu HURT Glamour w Płocku na ul. Bielskiej 61 (Budynek TSS II piętro)
  4. Dostawa naszym transportem w Płocku i najbliższej okolicy (dzień uzgadniany indywidualnie)
 3. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia kuriera DHL w dostawie powstałe z przyczyn niezależnych od sprzedawcy.

§6 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych, serwisowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane rzeczy. Do obowiązków Sprzedawcy należy dostarczenie Konsumentowi rzeczy wolnej od wad.
 2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli zakupiony przez niego Produkt ma wady fizyczne lub prawne. Do postępowania w zakresie zgłoszonych przez Konsumenta reklamacji znajdują zastosowanie postanowienia art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Reklamacje mogą być składane na adres: Firma Marketingowo-Handlowa Mazurkiewicz Adam al. Jana Pawła II 88 B/12 09410 Płock. W celu złożenia reklamacji Konsument może skorzystać z formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu.
  Skorzystanie z tego formularza nie jest jednak obowiązkowe.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta, który nabywa Towar, nie będąc jednocześnie Konsumentem, jest ograniczona do kwoty, jaką Klient zapłacił za objęty reklamacją Produkt i kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną, Klient nie będący Konsumentem otrzyma Towar wolny od wad lub zostanie mu zwrócona Cena Produktu. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń z tytułu reklamacji w tym przypadku, należy do Sprzedawcy a ciężar dowodu, że rzecz sprzedana ma wady, obciąża Klienta. Sprzedawca jest zobowiązany rozpoznać reklamację, o której mowa w niniejszym przepisie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od chwili otrzymania pisemnego zgłoszenia. Termin ten może ulec wydłużeniu o czas uzupełnienia przez Klienta informacji niezbędnych, wg oceny Sprzedawcy, do rozpoznania reklamacji. Na wezwanie Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany dostarczyć reklamowany Produkt do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę, na swój koszt.

§7 WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY I MODYFIKACJI ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca może odstąpić od umowy, gdy Produkt jest niedostępny w jego magazynie. W takim przypadku jest on zobowiązany powiadomić o tym fakcie Klienta i zwrócić mu wszelkie otrzymane płatności. Zwrot płatności Konsumentowi zostanie dokonany w ten sam sposób, jakiego Konsument użył do zapłaty, chyba że zgodził się on na inny sposób zapłaty.
 2. Każdy Klient będący Konsumentem jest uprawiony do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia mu Zamówienia. Aby skorzystać z tego uprawnienia, Konsument jest zobowiązany wysłać na adres Firma Marketingowo-Handlowa Mazurkiewicz Adam al. Jana Pawła II 88 B/12 09410 Płock oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu dostępnym w załączniku do danego Regulaminu.
 3. Sprzedawca każdorazowo po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie potwierdzi ten fakt Konsumentowi. Potwierdzenie takie wysłane zostanie każdorazowo na adres e-mail Konsumenta.
 4. Z zastrzeżeniem treści zdania drugiego, Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi wszelkie otrzymane płatności, w tym Cenę Produktów oraz Koszt dostawy. W zakresie Kosztu dostawy Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi tylko koszt zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia Zamówienia, oferowanego przez Sprzedawcę. Oznacza to, że jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę zwykły sposób dostarczenia Zamówienia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów z tym związanych.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Konsument, w tym Ceny Produktów oraz Kosztu dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może powstrzymać się od zwrotu Łącznego Kosztu Zamówienia do chwili otrzymania Produktów od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktów, w zależności, co nastąpi wcześniej.
 6. Zwrot Towarów powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru, stanowiące następstwo odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży, ponosi Konsument.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§8 DANE OSOBOWE

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celów wskazanych w ust. 3-6 poniżej.
 3. Dane osobowe w zakresie nicku i adresu e-mail będą wykorzystywane w celu rejestracji, o której mowa w §2 ust. 1 lit. a).
 4. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu dostawy, a także numeru telefonu kontaktowego gdy chodzi o Zamówienia, które Klient odbiera osobiście od Sprzedawcy, będą wykorzystywane przez Sprzedawcę, w celu realizacji składanych przez Klienta Zamówień.
 5. Dane osobowe w zakresie adresu e-mail, po uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę, której dotyczą, mogą być wykorzystywane w celu przesyłania przez Sprzedawcę informacji handlowych drogą elektroniczną.
 6. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru Zamówienia, adresu e-mail, adresu dostawy oraz numeru telefonu kontaktowego będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, którym powierzono dostawę zakupionych Towarów do Klienta.
 7. Niezależnie od treści ust. 3-6 dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa w celu i zakresie z nich wynikającym.
 8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Na wniosek Klienta Sprzedawca usunie lub zmieni jego adres e-mail w ciągu 10 dni roboczych.

§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Sprzedawcy wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy oferowane do sprzedaży produkty nie spełniają indywidualnych oczekiwań Klienta i nie posiadają indywidualnych właściwości. Zawierając umowę sprzedaży strony nie określają żadnego specyficznego celu, dla którego nabywany jest lub wytworzony produkt. Produkty są standardowe i nie są wykonywane na indywidualne zamówienie.
 3. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie.
 4. Sprzedawca może zablokować możliwość składania Zamówień przez Klienta, jeżeli uzna jego działanie za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Sprzedawca może zablokować możliwość, o której mowa w zdaniu poprzednim także wtedy, gdy uzyska uzasadnione podejrzenie, że Klient naruszył postanowienia niniejszego regulaminu. O zablokowaniu możliwości składania Zamówień, Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres poczty elektronicznej podany w procesie rejestracji. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, możliwość składania Zamówień zostanie odblokowana lub umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta w celu prowadzenia konta, zostanie rozwiązana przez Sprzedawcę w trybie natychmiastowym, a przedmiotowe Konto zostanie usunięte.
 5. Informacje o produkcie zamieszczone w sklepie internetowym nie są równoznaczne z dostępnością tych Towarów u Sprzedawcy i możliwością realizacji Zamówienia.
 6. Opisy i zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru. Dotyczy to szat graficznych etykiet, opisów i opakowań produktów.
 7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy w funkcjonowaniu sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z komputerem lub siecią, z której korzysta Klient.
 8. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie serwerów pocztowych, na które przesyłane są wiadomości e-mail i adresów e-mail Klientów, usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub czasowe zawieszenie dostępności sklepu internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia m.in. konserwacji, wymiany sprzętu lub też w związku z rozbudową lub modernizacją strony internetowej.
 9. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, utratę czasu, podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, lub jakąkolwiek szkodę pośrednią lub wtórną.

§10 POLITYKA COOKIES

Zasady zbierania plików Cookies

 1. Serwis korzysta z plików Cookies, których przechowywanie w urządzeniu końcowym Użytkownika, dopuszczają standardowe ustawienia przeglądarek internetowych.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika plików Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Serwis. Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być także wykorzystywane przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.
 3. Cookies mogą używać też strony internetowe, do których linki znajdują się
  w Serwisie.
 4. Serwis wykorzystuje Cookies, w poniżej wskazanych celach:
 5. a) zbieraniu informacji i kreowaniu statystyk, które spowodują ulepszenie struktury
  i zawartości stron internetowych,
 6. b) zapamiętaniu historii odwiedzonych stron,
 7. c) dostosowaniu zawartości stron internetowych Serwisu, do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych stron internetowych.
 8. Serwis wykorzystuje, w szczególności dwa rodzaje Cookies:
  1. sesyjne (session cookies), czyli pliki tymczasowe, które są przechowywane
   w urządzeniu końcowym Użytkownika, do czasu opuszczenia stron Serwisu lub wyłączeniu przeglądarki internetowej, oprogramowania lub urządzenia końcowego,
  2. stałe (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 9.  Serwis może korzystać także z następujących Cookies:
 1. niezbędnych, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
 2. wydajnościowych, które pozwalają na zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron Serwisu,
 3. służących do zapewnienia bezpieczeństwa,
 4. funkcjonalnych, które pozwalają na „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień oraz personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, wyglądu strony internetowej itp.

 

 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies
  w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
  w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących Cookies, w każdym czasie. Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę Cookies, w przeglądarce internetowej, a także ustawić w przeglądarce internetowej opcję każdorazowego informowania o zamieszczaniu Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 • Administrator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu partnerów.

Postanowienia końcowe dotyczące polityki Cookies

 1. Polityka Cookies wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jej na stronie internetowej serwisu.
 2. Postanowienia Polityki Cookies należy interpretować w sposób zapewniający jej zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zmiana Polityki Cookies staje się skuteczna wobec użytkownika w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionej Polityki Cookies. Usługi świadczone przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującej Polityki Cookies.
 4. Dodatkowe informacje na temat Cookies zazwyczaj są dostępne w menu przeglądarki internetowej Użytkownika, w zakładce „Pomoc”.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULMINU

 • Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu są lub staną się niezgodne z prawem, niewykonalne, niekompletne, nieskuteczne lub nieważne, to nie spowoduje to naruszenia skuteczności umowy z Klientem w jej pozostałej części. W takim wypadku strony zawierające umowę są zobowiązane zastąpić postanowienie niekompletne lub nieskuteczne uregulowaniem skutecznym prawnie, które będzie odpowiadało lub będzie najbliższe celowi i wytyczonym zamierzeniom ekonomicznym postanowienia niekompletnego, nieskutecznego, niezgodnego z prawem, niewykonalnego, nieważnego.
 • W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą naruszać praw Klientów, którzy złożyli zamówienie przed dniem wejścia w życie zmiany. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania. Sprzedawca poinformuje o zmianach za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres Klienta. Jeśli Klient nie wyraża zgody na zmianę, wówczas powinien kliknąć w ikonę "Nie akceptuję zmiany Regulaminu". Brak akceptacji zmiany skutkować będzie brakiem możliwości składania Zamówień w naszym sklepie internetowym.
  Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 17.09.2015 roku.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Firma Marketingowo-Handlowa
Mazurkiewicz Adam
al. Jana Pawła II 88 B/12
09-410 Płock
Tel. 606-954-510
adam@hurtglamour.pl


Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej /ych rzeczy: ……………………………………………………………………………., ……………………………………………………………………………..
Numer Faktury Vat / Paragonu……………………………………………..
Data sprzedaży:………………………………………….,
Data Dostawy …………………………………………………

Imię i nazwisko lub nazwa firmy…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Regulaminem.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Zamknij